Nike、GAP 恐斷貨,美成衣協會:拜登快捐疫苗給越南 07-29 13:20

越南為全球重要紡織代工據點,但爆發新一波 COVID-19 疫情,恐牽連 Nike、GAP 等國際品牌服飾廠面 […]

閱讀更多