IBM CEO 遭點名做「述職報告」:Watson Health 缺乏專業知識,預定 6 月撤資 06-24 08:15

「Watson Health 撤資與我們對 AI 及 Watson 品牌的承諾毫無關係,Watson 品牌仍是 […]

閱讀更多